Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás "pénzügyi osztályvezető" munkakör betöltésére

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
                            
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály

pénzügyi osztályvezető

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

- A költségvetési rendelet előkészítésével, módosításával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. - Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervenként a költségvetés előkészítése, az éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló előkészítése a zárszámadási rendelettel. - Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, a könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása. - A költségvetés végrehajtásának, valamint az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. - A vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása. - A normatív állami, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások, állami és egyéb támogatások igénylésével, elszámolásával, intézményfinanszírozással kapcsolatos feladatok ellátása. - Pénzügyi gazdálkodási szabályzatok és azok folyamatos aktualizálásának előkészítése. - Elemi költségvetés és költségvetési beszámolók előkészítése, ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátása. - Pályázatok kidolgozásában való részvétel, egyes pályázati források lehívásával, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az Európai Uniós forrásból elnyert pályázati támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi-számviteli nyilvántartások vezetése, a támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciók végrehajtása, a vagyonváltozás rendezése számviteli szempontból. - A beruházásokhoz kapcsolódó hitelfelvételek előkészítésével, hitelek lehívásával, hitelszerződések teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása. - Belső kontroll folyamatok működtetése, fejlesztése, kapcsolattartás a belső ellenőrrel, könyvvizsgálóval, számlavezető pénzintézettel, a Magyar Államkincstárral. - Kötelezettségvállalások ellenjegyzése. - A Képviselő-testület és bizottságainak ülésén való részvétel. A pénzügyi osztály munkájának racionalizálása, koordinálása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Pénzügyi Osztály munkájának szervezése, irányítása a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltak alapján.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pénzügyi Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Felsőfokú képesítés, és az Ávr. 12.§-ában foglaltak szerint: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • Orvosi alkalmassági vizsgálat.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•    költségvetési szervnél hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
•    legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
•    magas szintű felhasználói számítógépes ismeret,
•    közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte.
•    CT-EcoSTAT integrált gazdasági és gazdálkodási rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
•    iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai gyakorlatot tanúsító dokumentumok másolata
•    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
•    hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,
•    nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
•    nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén  1 éven belül közigazgatási szakvizsgát tesz,
•    összeférhetetlenségi nyilatkozat a Kttv. 84-87.§-a szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Markovics Boglárka jegyző nyújt, a 72/480/202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:   639-7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi osztályvezető
  • Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka jegyző részére a jegyzo@harkany.hu e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harkany.hu honlapon szerezhet.

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat