Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás "óvodavezető" munkakör betöltésére

Harkányi Körzeti Óvodai Társulás
                            
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Harkányi Óvoda
óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16 - 2021.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

7815 Harkány, Dankó Pista u. 7/1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII.1.) EMMI rendeletben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) számú, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló Korm.rendelet.
                        
Pályázati feltételek:

•    Főiskola, az adott nevelési, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
•    pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
•    legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízatás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
•      a nevelési, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
•    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•    Magyar állampolgárság,
•    A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása,
•    Cselekvőképesség,
•    Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Vezetői gyakorlat, pedagógiai szakirányú végzettség, vagy közoktatás vezető
         szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    Szakmai önéletrajz,
•    Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hitelt érdemlő másolata,
•    Az intézmény vezetésére vonatkozó, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó program,
•    Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel,
•    Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri,
•    Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
•    90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Markovics Boglárka  jegyző nyújt, a 06-72/480-202 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Postai úton, a pályázatnak Harkány Város Önkormányzat címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  634/2016., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási eljárásban résztvevő szervezetek véleményezik. A véleményezési határidő leteltét követő harmincadik napot követő első testületi ülésen hoz döntést a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.  A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Oktatási és Kulturális Közlöny 2016/6. szám
  • Harkány Város Honlapja (2016.02.16.)
  • A társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016.02.16.

 

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat