Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás "igazgató" munkakör betöltésére

Harkány Város Önkormányzata
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

HARKÁNY VÁROSI KÖNYVTÁR, KULTURÁLIS-ÉS SPORT KÖZPONT
IGAZGATÓ (magasabb vezető)


munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért. Gondoskodik az intézmény működését meghatározó dokumentumok elkészítéséről és folyamatos aktualizálásáról. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai szervezetekkel és intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•    Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja, vagy a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint; valamint megfelel a Korm.rendelet 6/A § (1) bekezdés vagy a 6/B. § (1) bekezdésében foglalt egyéb feltételeknek.
•    150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G.§ (1) bek. szerinti akkreditált vezetőképző tanfolyamról szóló okirat bemutatása, ennek hiányában szándéknyilatkozat a tanfolyam elvégzéséről.
•    A képesítési követelménynek megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
•    A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
•    Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.
•    Büntetlen előélet.
•    Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
•    Magyar nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Vezetői tapasztalat
  • A településen meglévő közösségek, nemzetiségek hagyományainak ismerete


Elvárt kompetenciák:

Kiváló kommunikációs képesség, problémamegoldó képesség, jó szervezőkészség, eredményorientáltság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    szakmai önéletrajz,
•    iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
•    az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés (vezetői program),
•    a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata,
•    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
•    a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi,
•    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
•    a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
•    nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
•    nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016.01.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.12.22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Markovics Boglárka jegyző nyújt, a 72/480-202 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak Harkány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:105-44/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sportközpont igazgató
  • Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.


A pályázat elbírálásának határideje: 2015.12.31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.harkany.hu – 2015.11.23.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015.11.23.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltak szerinti eljárás keretében a pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják. A pályázati feltételek a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint kerültek kiírásra. A közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 

 

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat