Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás óvodavezető beosztás ellátására

Harkányi Körzeti Óvodai Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Harkányi Óvoda
óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2014.07.01 - 2019.07.31.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

7815 Harkány, Dankó Pista u. 7/1.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII.1.) EMMI rendeletben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • A megbízás feltétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság,
 • A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hitelt érdemlő másolata,
 • Vezetési program,
 • Nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri,
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2014. július 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Biró Károly jegyző nyújt, a 06-72/480-202 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Harkány Város Önkormányzat címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 549-1/2014, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: dr. Biró Károly jegyző 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási eljárásban részt vevő szervezetek véleményezik. A véleményezési határidő leteltét követő ülésen hoz döntést a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.  A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A véleményezési határidő lejártát követő társulási tanács ülése.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 2014/5. szám

§         Harkány Város Honlapja (2014.02.10.)

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014.02.10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal.  A pályázati kiírás a munkáltató által az KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat